Reference

Naziv projekta:
Plan upravljanja otpadom na području Unsko-sanskog kantona
Država:
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta:
47.899,80 KM
Broj angažovanog osoblja:
3
Ime klijenta:
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona
Sektor(i):
Upravljanje otpadom; Podrška javnom sektoru;
Izvor financiranja:
Budžet Unsko-Sanskog Kantona
Datum (početak/kraj):
septembar 2012. - juli 2014.
Detaljan opis projekta:
Opći cilj Plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona:
Uspostava integralnog sistema upravljanja otpadom na području Unsko – sanskog kantona, kao dijela jedinstvenog integralnog sistema upravljanja otpadom na području Federacije BiH.

Strateški ciljevi Plana upravljanja otpadom USK:
 • Smanjenje rizika po okoliš i zdravlje ljudi i uspostava infrastrukture za integralno upravljanje otpadom;
 • Smanjenje količina otpada za finalno odlaganje/zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa;
 • Osiguranje provedbe sistema kroz pravni institucionalni i ekonomski okvir;
 • Osiguranje sistematskog praćenja parametara za ocjenu stanja okoliša;
Ključni podaci o projektu:
 • Izrada programa aktivnosti i smjernica za pripremu i izradu Plana upravljanja otpadom USK,
 • Organiziranje i održavanje radionica (obuka) i sastanaka sa učesnicima na izradi Plana upravljanja otpadom,
 • Provođenje ankete i prikupljanje podataka o stanju i načinu upravljanja otpadom na području USK,
 • Analiza zakonodavno-pravnog, institucionalno-administrativnog, ekonomsko-financijskog okvira oblasti upravljanja otpadom  svim nivoima,
 • Analiza raspoložive studijske, planske i projektne dokumentacije iz oblasti upravljanja otpadom,
 • Izrada koncepta medijske podrške aktivnostima na izradi Plana upravljanja otpadom,
 • Izrada koncepta mobilizacije građana i uključivanja javnosti u proces izrade Plana upravljanja otpadom USK.
 • Izrada analitičko–dokumentacione osnove o stanju upravljanja otpadom na području USK,
 • Uspostava GIS o stanju upravljanja otpadom na području USK,
 • Izrada Nacrta Plana upravljanja otpadom,
 • Provođenje javnih rasprava na Nacrt Plana upravljanja otpadom USK,
 • Analiza rezultata javnih rasprava, izrada Prijedloga Plana upravljanja otpadom,
 • Donošenje Plana upravljanja otpadom USK.
Učesnici u izradi Plana upravljanja otpadom:
Unsko – sanski kanton, općine Unsko – sanskog kantona, javna komunalna preduzeća - operatori upravljanja otpadom, proizvođači otpada, Komisija za izradu Plana upravljanja otpadom USK, nevladine organizacije (NVO-e), obrazovne institucije, građani, mediji.
Vrsta usluge:
 • Integralno upravljanje otpadom
 • Izrada i prikupljanje podataka putem upitnika
 • Analiza
 • GIS i baze podataka
 • Uključivanje civilnog društva
 • Fasilitacija i pružanje obuka iz oblasti upravljanja otpadom
 • Izvještavanje