Reference

Naziv projekta:
Prikupljanje, sistematizacija i unos podataka u ISV-a, popuna baze prostornih podataka za područje sliva rijeke Sane u FBiH
Država:
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta:
12.500,00 €
Broj angažovanog osoblja:
4
Ime klijenta:
Agencija za vodno područje sliva rijeke Save Sarajevo
Sektor(i):
Korištenje voda; Zaštita voda; Zaštita od voda; Upravljanje otpadom
Izvor financiranja:
Agencija za vodno područje sliva rijeke Save Sarajevo
Datum (početak/kraj):
april 2010. – novembar 2010.
Detaljan opis projekta:
Cilj projekta:
Prikupljanje, sistematizacija i unos podataka po tematskim katastrima iz oblasti rada Agencije za vodno područje sliva rijeke Save Sarajevo na području sliva rijeke Sane u FBiH.

Obrađeni su slijedeći tematski katastri:
 • Katastar površinskih voda;
 • Katastar podzemnih voda;
 • Katastar korištenja voda;
 • Katastar zaštite voda;
 • Katastar zaštite od voda (uključujući katastar vodnih građevina);

 • Provedene su slijedeće aktivnosti:
 • Prikupljanje podataka u relevantnim institucijama i na terenu;
 • Sistematizacija i organizacija prikupljenih podataka;
 • Analiza podataka i priprema za unos u tematske katastre;
 • Unos podataka u bazu prostornih podataka ISV-a (file geodatabase);
 • Kontrola kvalitete unesenih podataka;
 • Predaja baze podataka i korištenih izvornih podataka Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save.

UNA Consulting je na ovom pilot projektu razvio metodologiju koja će se moći koristiti za buduće projekte ovog tipa.
Vrsta usluge:
Opće:
 • GIS i baze podataka
 • Konsalting

Posebne:
 • Terensko snimanje i prikupljanje podataka
 • Analitika i obrada podataka
 • Organizacija i sistematizacija prikupljenih podataka i dokumentacije
 • Digitalizacija skupa podataka i priprema za unos u bazu prostornih podataka
 • Kreiranje novih podataka na osnovu postojećih primjenom GIS prostornih analiza
 • Kontrola kvalitete baze podataka i ISV-a