Reference

Naziv projekta:
Integralno upravljanje otpadom - kampanja uključivanja građana i javnosti na području Unsko-sanskog kantona i Općine Drvar
Država:
Bosnia i Hercegovina
Budžet projekta:
180.000 KM
Broj angažovanog osoblja:
7
Ime klijenta:
Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC); EBRD
Sektor(i):
Upravljanje otpadom; Podrška javnom sektoru;
Izvor financiranja:
Vlada Švicarske
Datum (početak/kraj):
Septembar 2012. - oktobar 2013.
Ime partnera (ako ima):
SKAT Consulting (CH), Ministarstvo GPUZO USK
Detaljan opis projekta:
Opći cilj Projekta je kroz veću uključenost civilnog društva pridonijeti učinkovitom, okolišu prihvatljivom, dobro prihvaćenom i podržanom regionalnom sistemu održivog integriranog upravljanja otpadom na geografskom području osam općina Unsko-sanskog kantona, uključujući Općinu Drvar iz Kantona 10.

Projektni ciljevi:
(i) Jačanje i osposobljavanje krajnjih korisnika Projekta (dakle korisnika usluga IUO, a posebno građana) da na efikasan način pridonesu funkcionisanju učinkovitog IUO.
(ii) Jačanje kapaciteta odabranih nosioca promjena za educiranje, mobiliziranje i uključivanje korisnika usluga IUO, kao i njihovo
osposobljavanje za pružanje neophodnih usluga podrške u ovom polju u skladu sa potrebama tokom aktivnosti IUO.
(iii) (iii) Jačanje kapaciteta i sposobnosti agencije za implementaciju u oblasti IUO radi fasilitacije i pružanja podrške učinkovitoj realizaciji, kao i da i dalje bude na raspolaganju za stručno savjetovanje u skladu sa potrebama tokom funkcioniranja IUO.

Kampanja je obuhvatila slijedeće aktivnosti:
 • Priprema i provođenje dva istraživanja (ankete) o statusu upravljanja otpadom u odabranim mjesnim zajednicama (MZ) u projektnim općinama (prije početka Kampanje i nakon finalizacije aktivnosti),
 • Priprema, štampa, izrada i distribucija postera, letaka, TV klipova i radio džinglova,
 • Priprema i implementacija obuka iz oblasti odnosa s javnošću i javnog nastupa za ključne nosioce promjene,
 • Izrada projektnih zadataka i angažman nevladinih organizacija za provođenje aktivnosti i malih projekata sa obrazovnim institucijama i pilot mjesnim zajednicama,
 • Terenske posjete reciklažnim dvorištima u okviru javnih komunalnih preduzeća,
 • Praćenje realizacije malih projekata NVO-a sa odabranim obrazovnim institucijama i pilot MZ,
 • Organizacija i provođenje radionica sa Ministarstvom GPUZO, općinama, mjesnim zajednicama i javnim komunalnim preduzećima iz oblasti upravljanja otpadom,
 • Profesionalna podrška međuopćinskom preduzeću “REG-DEP” na jačanju kapaciteta za pružanje odgovarajućih usluga,
 • Organizacija specifičnih obuka namijenjenih predstavnicima printanih i elektronskih medija,
 • Medijsko pokrivanje i promotivni video o aktivnostima koje su provedene u okviru Kampanje IUO.
   
Vrsta usluge:
 • Anketa/analiza
 • Dizajn o distribucija promotivnih materijala
 • Institucionalno i kadrovsko jačanje kapaciteta relevantnih aktera (općina, kantonalnih institucija, javnih komunalnih preduzeća, NVO-a, medija itd.),
 • Prezentiranje i uključivanje civilnog društva u proces planiranja projekta i donošenja odluka,
 • Fasilitacija i pružanje obuka iz oblasti upravljanja otpadom
 • Izvještavanje