Reference

Naziv projekta:
Izrada studije, projektne dokumentacije i realizacija decentralizovanog prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Cazin (mjesna zajednica Ljubijankići)
Država:
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta:
500.000,00 €
Broj angažovanog osoblja:
5
Ime klijenta:
Općina Cazin
Izvor financiranja:
Švicarska vlada, Općina Cazin
Datum (početak/kraj):
2010. god. – 2011. god.
Detaljan opis projekta:
Cilj projekta:
Unaprijeđenje opće situacije u sanitacijskom/ kanalizacionom sektoru na općinskom nivou.

Planiranje i realizacija projekta za zonu zaštite vode u Ljubijankićima uključujući izgradnju novog glavnog fekalnog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otapdnih voda u srednjem dijelu naselja teži ostvarivanju sljedećih ciljeva:
 • Zaštita izvorišta vode i bolji kvalitet vode iz izvorišta Pivnice,
 • Veća priključenost korisnika vode (domaćinstava i poslovnihsubjekti uključujući i poljoprivredu) u središnjem dijelu naselja Ljubijankići i zoni zaštite vode u sistem prikupljanja otpadnih voda; i prečišćavanje otpadnih voda;
 • Učinkovito upravljanje i održavanje novih objekata;
 • Stvaranje modela za replikaciju (dokumentiranje procesa planiranja, projektovanja, izgradnje i početka rada, troškovi).

Glavne aktivnosti i podaktivnosti:


A. Pružanje podrške JIP-u u planiranju i upravljanju projektom u skladu s pristupom planiranja u deset koraka
   A.1 Priprema i planiranje projekta (odabir pilot područja, načina financiranja, ključnih aktera, formiranje tehničkog tima)
   A.2 Procjena postojeće situacije (definisanje područja koje će biti obuhvaćeno projektom i prioriteti)
   A.3 Tehnička pomoć pri upravljanju projektom (tenderi, nadgledanje, praćenje, evaluacija i povratna informacija o radu sistema)
   A.4 Podrška JIP-u u realizaciji kampanje za učešće javnosti
   A.5 Dokumentiranje procesa za replikaciju
B. Idejni projekat za fekalni kolektor za čitavo projektno područje
   B.1 Istraživanje lokacije i određivanje rute
   B.2 Idejni projekat glavnog kanalizacionog sistema i tehnički izvještaj
C. Konačni projekat za fekalni kolektor u području prioriteta
   C.1 Glavni i sekundarni kolektori (prva faza)
   C.2 Svi neophodni objekti: šahtovi i ostale tipične konstrukcije
D. Određivanje opcija prečišćavanja, odabir i idejni projekat odabrane opcije prečišćavanja i tenderska dokumentacija
   D.1 Analiza utvrđenih opcija uz preporučenu najbolju opciju (uključujući procjenu ukupnih troškova i tehničku/ financijsku opravdanost tri alternativne solucije)
   D.2 Idejni projekat odabrane opcije za prvu operativnu fazu i mogućnost proširenja na konačnu fazu
   D.3 Tenderska dokumentacija za javni natječaj za prvu fazu izgradnje

Ključni podaci o projektu:
 • Dužina vodova kolektora i kanalizacione mreže je 5,5 km,
 • Prečnik cijevi je PVC DN 250 i 300 mm,
 • Vještačke močvare za 600 PE.

Vrsta usluge:
Opće:
 • Konsalting
 • Upravljanje projektima
 • Infrastrukturni projekti
 • Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem
 • Monitoring i evaluacija

Posebne:
 • Analiza mogućnosti decentralizacije prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u odabranom projektom području,
 • Analiza i odabir opcija prečišćavanja,
 • Preporučeni modeli upravljanja i financiranja,
 • Idejni i konačni projekat za kanalizacionu mrežu (fekalni kolektori),
 • Idejni i konačni projekat za odabranu opciju prečišćavanja,
 • Upravljanje projektom i nadzor,
 • Institucionalno jačanje općinskih vlasti i komunalnih preduzeća za planiranje i realizaciju projekata usmjerenih na decentralizaciju otpadnih voda,
 • Uključivanje civilnog društva u proces planiranja projekata i donošenja odluka,
 • Tehnička pomoć,
 • Izvještavanje,
 • Praćenje održavanja i rada sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.