Nadzor nad izvođenjem radova na gradilištima Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Bihaću

06.01.2017
Nadzor nad izvođenjem radova na gradilištima Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Bihaću

Inženjerski tim „Una Consultinga“ je i u 2016. godini uspješno realizirao poslove nadzora nad izvođenjem radova na gradilištima Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Bihaću. Podsjećamo da se ova faza projekta sastoji od dvije komponente, a izgradnja je ugovorena po modelima FIDIC ugovornih procedura, tzv. Žuta i Crvena knjiga.

Komponenta 1 – izgradnja kanalizacionog sistema u šest gradskih zona uključujući i mjere rehabilitacije postojećeg kanalizacionog sistema 
Inženjeri Una Consultinga provode nadzor nad izvođenjem radova u zonama Ozimice, Ružica, Jezero-Privilica, pod-zoni Repušine, te rekonstrukciju oko 30 km kanalizacione i oborinske mreže. Trenutno se radovi izvode na 19 lokacija, a dinamika radova je prilagođena zimskim uvjetima. Sveukupna realizacije krajem decembra 2016. godine je bila 75%. Poslovi nadzora na ovoj komponentu obuhvataju sljedeće redovite aktivnosti: koordinaciju sa investitorom/JIP-om i podršku za ishođenje odobrenja i dozvola te komunikacije sa trećim licima,  odobravanje materijala i opreme za ugradnju, tehnički nadzor (kontrola kvaliteta i provođenja mjera zaštite na gradilištu), financijski nadzor, administraciju i upravljanje ugovorima, terenske inženjerske zadaće (provjere, testiranja na terenu, mjerenje količina izvedenih radova), kontrola izvođačevih nacrta, opreme i sistema, priprema dodatne projektne dokumentacije, planova i nacrta radi izvršenja radova i dodatni radova (na zahtjev investitora), podrška investitoru/JIP-u u rješavanju varijacionih naloga, provođenje kontrole kvaliteta rijeke Une i izrada periodičkih izvještaja, te priprema redovitih mjesečnih izvještaja i tromjesečnih izvještaja.  Paralelno sa praćenjem kvaliteta i dinamike izvođenja radova na izgradnji glavnog kolektora A0, objekata na kanalizacionoj mreži i  sekundarnih kolektora, vrši se i nadzor nad izvođenjem kućnih priključaka, te testiranje cijevi i šahtova koji su već ugrađeni. Uskoro se očekuje i početak radova na najzahtjevnijem objektu na mreži, sifonskom prijelazu ispod korita rijeke Une. Nadzor i izvođenje radova je znatno otežano u užem dijelu grada zbog ukrštanja sa postojećim instalacijama i potrebe zamjene vodovodnih cijevi na trasama novih kolektora. Ugovoreni rok za završetak radova je 30.04.2017. godine. 

Komponenta 2 – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  
Radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su završeni, te je ured za nadzor na gradilištu zatvoren, a kontejneri uklonjeni. Trenutno se provode aktivnosti na priključenju električne energije na postrojenje kako bi sredinom januara 2017. godine bilo moguće postrojenje pustiti u probni rad. Postrojenjem će u prvoj godini rada upravljati izvođač, ali će paralelno biti educiran i obučen i tim ljudi iz JP „Vodovod Bihać“ kako bi kasnije mogli sami preuzeti rad i održavanje postrojenja. Paralelno sa tim aktivnostima investitor, nadzor i izvođač pripremaju dokumentaciju za organizaciju tehničkog prijema postrojenja. Od iznimne je važnosti za projekat u cjelini da se postrojenje pusti u probni rad što je moguće prije jer će se na taj način ispuniti ciljevi projekta i opravdati grant sredstva koja je investitor dobio iz IPA fondova Europske Unije, te od KfW banke.  

Realizacijom ovog projekta u 2017. godini, te puštanjem u rad postrojenja značajno će se unaprijediti kvalitete usluga kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda u gradu Bihaću ali i kvaliteta rijeke Une kako u samom gradu tako i nizvodno.
U financijskom i organizacionom smislu ovo je najveći projekat koji je Grad Bihać realizirao u proteklih dvadeset i više godina, a koji ga stavlja među  prve gradove u BiH koji su riješili pitanje prečišćavanja otpadnih voda.